Noutati


Hotararea CSM nr. 637/2012 - modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti

Publicat la 09-08-12

1. La articolul 2, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
Art. 2. -
(1) Judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curtile de apel si instantele militare sunt organizate si functioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament
(2) In cadrul curtilor de apel si al tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea partilor, cauze penale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, cauze privind societati, registrul comertului, insolventa, concurenta neloiala sau pentru alte materii, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime si fluviale..............................................................................................
(5) In raport cu volumul de activitate, cu natura si complexitatea cauzelor deduse judecatii, pentru curtile de apel, tribunale si judecatorii se pot infiinta sedii secundare cu activitate permanenta in alte localitati din judet sau in municipiul Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile art. 42 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”


2. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins: „c1) infiinteaza completele specializate ale sectiilor instantei pe care o conduce;”.

3. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Atributiile presedintelui prevazute la alin. (1) lit. e), g), k), p) si s) sunt exercitate cu aprobarea colegiului de conducere al curtii de apel, atributia prevazuta la alin. (1) lit. d) este exercitata cu consultarea judecatorilor sectiei si a colegiului de conducere, iar atributia prevazuta la alin. (1) lit. c1) este exercitata la propunerea colegiului de conducere.” 
4. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins: „g1) infiinteaza completele specializate ale sectiilor instantei pe care o conduce;”.

5. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. e) si f) se exercita cu aprobarea colegiului de conducere al tribunalului, atributia prevazuta la alin. (1) lit. g) este exercitata cu consultarea judecatorilor sectiei si a colegiului de conducere, iar atributia prevazuta la alin. (1) lit. g1) este exercitata la propunerea colegiului de conducere.”

6. La articolul 16 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins: „m) infiinteaza completele specializate.”

7. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. d) si f) se exercita cu aprobarea colegiului de conducere al judecatoriei, atributia prevazuta la alin. (1) lit. h) este exercitata cu consultarea judecatorilor sectiei si a colegiului de conducere, iar atributia prevazuta la alin. (1) lit. m) este exercitata la propunerea colegiului de conducere.”

8. La articolul 22 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) propune sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in raport cu natura si numarul cauzelor, infiintarea sectiilor instantei;”.

9. La articolul 22 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins: „a1) propune presedintelui instantei, in raport cu natura si numarul cauzelor, infiintarea completelor specializate;”.

10. La articolul 22 alineatul (2), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) stabileste compunerea completelor de judecata si, acolo unde este cazul, asistentii judiciari ce fac parte din aceste complete, la inceputul anului, urmarind asigurarea continuitatii acestora; 
d) aproba, in mod exceptional, schimbarea membrilor completelor de judecata si a asistentilor judiciari, in cazurile in care, din motive obiective, se impune aceasta;”.


11. La capitolul II „Dispozitii privind conducerea instantelor, atributiile judecatorilor, ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului din departamentul economico-financiar si administrativ” - sectiunea a V-a „Judecatorii desemnati sau delegati”, paragraful 4, care contine articolul 30, si paragraful 5, care contine articolul 31, se abroga. 

12. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 35. - Completele pentru solutionarea, in prima instanta, a cauzelor privind conflictele de munca si asigurari sociale se constituie dintr-un judecator si 2 asistenti judiciari dintre asistentii judiciari numiti, potrivit legii.”


13. La articolul 54, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Grefierul de sedinta stabilit pentru completul caruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul, in etapa premergatoare sedintei de judecata si de rezolvare a lucrarilor cu caracter administrativ si in etapa cercetarii judecatoresti desfasurata in procesele incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, are urmatoarele atributii: 
a) intocmeste, pe baza dispozitiilor date de complet, toate comunicarile prevazute de lege inainte de fixarea primului termen de judecata, pe care le preda persoanei desemnate cu atributii privind expedierea actelor de procedura; 
b) completeaza borderourile, daca nu exista o persoana desemnata cu atributii privind expedierea actelor de procedura, si preda corespondenta la arhiva, in vederea expedierii; 
c) redacteaza incheierile si toate actele de procedura prevazute de lege; 
d) urmareste termenele prevazute de lege pentru efectuarea modificarilor sau completarilor la cererea de chemare in judecata, pentru depunerea intampinarii si a raspunsului la intampinare, tine evidenta acestora si informeaza completul de judecata cu privire la implinirea acestora; 
e) intocmeste citatiile; 
f) preia din arhiva si pastreaza dosarele pe durata necesara efectuarii actelor de procedura si studiului dosarului de catre completul de judecata; 
g) imediat dupa fixarea termenului de judecata, pentru cauzele urgente, sau in cel mult 5 zile lucratoare, pentru celelalte cauze, emite procedurile de citare pentru primul termen de judecata si duce la indeplinire celelalte masuri pentru pregatirea judecatii; 
h) indeplineste orice alte atributii prevazute la alin. (1), in masura in care nu contravin dispozitiilor Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau celor cuprinse in prezentul alineat.”


14. La articolul 83 alineatul (1), punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „11. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate impotriva hotararilor civile si penale In acest registru se trec, dupa caz, in ordinea datei declararii apelurilor sau a recursurilor: numele si prenumele partii care a declarat apelul sau recursul; numarul dosarului, data declararii caii de atac, data comunicarii catre apelant/recurent a lipsurilor cererii, data primirii completarii cererii, data comunicarii cererii catre intimat, data primirii intampinarii, data comunicarii intampinarii catre apelant/recurent, data primirii raspunsului la intampinare si data inaintarii dosarului la instanta competenta.”

15. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 84. -
(1) Hotararile redactate si motivate, inclusiv incheierile pronuntate in conformitate cu art. 6735 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, in conformitate cu art. 970 si 971 din Codul de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, incheierile de amanare a pronuntarii, incheierile privind indreptarea erorilor materiale si incheierile privind lamurirea sau completarea dispozitivului hotararilor se pastreaza in mape.”


16. La articolul 93, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 93. -
(1) Actele de sesizare a instantei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier ori fax sau in orice alt mod prevazut de lege, se depun la registratura, unde, in aceeasi zi, dupa stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, numar din aplicatia ECRIS si data certa.”


17. La articolul 93, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: „(21) Daca din motive obiective actele de sesizare a instantei nu au primit numar in aplicatia ECRIS in conditiile alin. (1), acestea vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea presedintelui instantei sau a persoanei desemnate de acesta, incheindu-se in acest sens un proces-verbal si mentionand ca data certa data depunerii actului de sesizare la registratura.”

18. La articolul 98, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 98. -
(1) Incidentele procedurale referitoare la compunerea completelor de judecata se vor solutiona cu respectarea normelor de procedura si a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor, dupa blocarea completului de judecata investit initial cu judecarea cauzei.”


19. La capitolul III „Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor”, dupa articolul 103 se introduce o noua sectiune, sectiunea a II1-a, cu urmatorul cuprins: 
„SECTIUNEA a II1-a Dispozitii referitoare la activitatea premergatoare sedintei de judecata si de rezolvare a lucrarilor cu caracter administrativ, desfasurata in procesele incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 1031. -
(1) Dosarele avand ca obiect cererile de chemare in judecata introduse dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, in vederea repartizarii pe complete, in aceeasi zi sau, in conditiile art. 93 alin. (21), a doua zi
(2) La data fixata pentru verificarea cererii de chemare in judecata, dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea procedurilor premergatoare fixarii primului termen de judecata. 
Art. 1032. -
(1) Grefierul de sedinta stabilit pentru completul caruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul intocmeste, pe baza dispozitiilor date de complet, toate comunicarile prevazute de lege inainte de fixarea primului termen de judecata, completeaza borderourile, daca nu exista o persoana desemnata cu atributii privind expedierea actelor de procedura, si preda corespondenta la arhiva in vederea expedierii, redacteaza incheierile si toate actele de procedura prevazute de lege
(2) Dovezile de comunicare primite la instanta se transmit grefierului arhivar care le ataseaza la dosar si le preda, de indata, grefierului de sedinta, impreuna cu dosarul
(3) Grefierul de sedinta evidentiaza dovezile de comunicare si data primirii comunicarilor in aplicatia ECRIS si le prezinta completului de judecata, impreuna cu dosarul
(4) Grefierul de sedinta urmareste termenele prevazute de lege pentru efectuarea modificarilor sau completarilor la cererea de chemare in judecata, pentru depunerea intampinarii si a raspunsului la intampinare, si informeaza completul de judecata cu privire la implinirea acestora
(5) Procedura de citare, redactarea incheierilor sau a altor acte efectuate in procedura prevazuta de art. 195 alin. (6) si (7) din Codul de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de grefierul de sedinta stabilit pentru completul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cererea de reexaminare. 
Art. 1033. -
(1) Pana la fixarea primului termen de judecata, dosarele se pastreaza in arhiva, pe complete de judecata
(2) Pe durata necesara efectuarii actelor de procedura si studiului dosarului, acesta se preia din arhiva de grefierul de sedinta si se pastreaza de grefier sau completul de judecata, dupa caz. 
Art. 1034. -
(1) Dupa indeplinirea procedurilor premergatoare prevazute de lege, daca constata indeplinite conditiile pentru stabilirea primului termen de judecata, completul de judecata fixeaza primul termen de judecata, dispunand citarea partilor si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea judecatii, in conditiile legii. Dosarul se preda de indata grefierului de sedinta care, in aceeasi zi, introduce termenul in aplicatia ECRIS
(2) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecata si ducerea la indeplinire a celorlalte masuri pentru pregatirea judecatii se realizeaza de grefierul de sedinta imediat dupa fixarea termenului de judecata, pentru cauzele urgente, sau in cel mult 5 zile lucratoare, pentru celelalte cauze
(3) Presedintele instantei poate dispune ca activitatile prevazute la alin. (2) sa fie realizate de un grefier desemnat in acest scop la nivelul instantei. 
Art. 1035. -
(1) Dispozitiile art. 1031-1034 se aplica pentru activitatea premergatoare sedintei de judecata in prima instanta, in masura in care legea nu dispune altfel
(2) La instanta de apel si la instanta de recurs, dosarele avand ca obiect cererile de chemare in judecata introduse dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie in vederea repartizarii pe complete. Dispozitiile art. 93 alin. (1) si (21) se aplica in mod corespunzator
(3) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise presedintelui completului de judecata corespunzator, pentru stabilirea primului termen de judecata
(4) In caz de absenta a presedintelui, stabilirea primului termen de judecata se face de unul din ceilalti membri ai completului, iar in situatia absentei tuturor membrilor completului, de catre judecatorul din planificarea de permanenta. 
Art. 1036. - Dispozitiile sectiunii a II-a din prezentul capitol se aplica in mod corespunzator, in masura in care nu contravin dispozitiilor Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau celor cuprinse in prezenta sectiune
.” 

20. La capitolul III, dupa articolul 110 se introduce o noua sectiune, sectiunea a IV1-a, cu urmatorul cuprins: 
„SECTIUNEA a IV1-a Dispozitii referitoare la activitatea de judecata desfasurata in procesele incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare 
Art. 1101. - La prima instanta, cercetarea procesului are loc in fata judecatorului, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Au acces in camera de consiliu partile, reprezentantii lor, cei care ii asista pe minori, aparatorii partilor, martorii, expertii, traducatorii, interpretii, precum si alte persoane carora instanta, pentru motive temeinice, le admite sa asiste la proces. 
Art. 1102. - Pe usa camerei de consiliu unde se desfasoara etapa de cercetare va fi afisata o lista cu procesele care au termen in acea zi, cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei. Lista va cuprinde si intervalele orare orientative fixate pentru apelul partilor. In situatia in care partile nu sunt prezente la ora stabilita pentru strigarea cauzei, se poate proceda la strigarea urmatoarei cauze, fiind aplicabile dispozitiile art. 104 alin. (13). In cazul in care in aceeasi sala se desfasoara, in aceeasi zi, sedinte ale mai multor complete, se intocmesc liste separate. 
Art. 1103. - Grefierul va fi prezent in camera de consiliu inainte de inceperea sedintei, pentru a putea pune la dispozitie dosarele spre consultare; acesta se ingrijeste totodata de atasarea la dosare a ultimelor acte de procedura sau a corespondentei sosite la registratura. Dupa intrarea completului in camera de consiliu grefierul de sedinta face apelul partilor si referatul oral al cauzei, prezentand pe scurt obiectul pricinii, modul in care s-a indeplinit procedura de citare si daca s-au realizat masurile dispuse de instanta la termenele anterioare. 
Art. 1104. - In cazul in care completul de judecata are programate mai multe cauze pentru cercetare in camera de consiliu, aprodul sau grefierul de sedinta, prin intermediul instalatiei de sonorizare, anunta, pentru fiecare cauza, persoanele prevazute la art. 1101 ca este permis accesul in camera de consiliu. 
Art. 1105. - Pe durata necesara desfasurarii cercetarii procesului dosarele se pastreaza in arhiva, pe complete si termene de judecata. Dosarul se preia din arhiva pentru efectuarea actelor de procedura si sedinta de judecata de catre grefierul de sedinta sau pentru studiul dosarului de catre membrii completului, situatii in care se pastreaza de grefier sau completul de judecata. 
Art. 1106. - Dispozitiile sectiunilor a III-a si a IV-a din prezentul capitol se aplica in mod corespunzator, in masura in care nu contravin dispozitiilor Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau celor cuprinse in prezenta sectiune.”


21. La capitolul III, dupa articolul 114 se introduc doua noi sectiuni, sectiunile a V1-a si a V2-a, cu urmatorul cuprins: 
„SECTIUNEA a V1-a Dispozitii referitoare la inregistrarea cererilor de apel sau de recurs si inaintarea dosarelor la instanta de apel sau de recurs in procesele incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare 
Art. 1141. - La primirea cererii de apel sau recurs depuse direct sau trimise prin posta, fax, posta electronica sau curier se formeaza un dosar separat cu acelasi numar, cu indicativul «A», respectiv «R», care se ataseaza la dosarul de fond al cauzei. Cererile de apel sau recurs se inregistreaza in evidentele prevazute de lege, dupa care grefierul arhivar le preda de indata presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta. 
Presedintele instantei poate decide ca procedura scrisa sa fie realizata de 2 sau mai multi judecatori ai instantei sau de 
presedintele completului imediat urmator celui care a solutionat cauza. In cazul in care persoana desemnata de presedintele instantei sa realizeze procedura scrisa a participat la solutionarea cauzei respective, presedintele instantei va numi un alt judecator. 
Art. 1142. - Dupa efectuarea lucrarilor mentionate in art. 1141, circuitul dosarelor este urmatorul: 
a) in cazul in care cererea de apel sau recurs nu indeplineste conditiile prevazute de lege, presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta ia masuri pentru comunicarea catre apelant/recurent a lipsurilor cererii in vederea completarii sau modificarii ei; 
b) in cazul in care cererea de apel sau recurs indeplineste conditiile prevazute de lege sau dupa ce aceasta a fost completata sau modificata conform dispozitiilor lit. a), 
presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta dispune comunicarea cererii catre intimat, impreuna cu motivele de apel/recurs, si a copiilor certificate de pe inscrisurile alaturate care nu au fost infatisate la prima instanta, in vederea depunerii intampinarii; 
c) intampinarea depusa se comunica de indata apelantului/recurentului, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare; in acelasi mod se procedeaza si in cazul in care se formuleaza apel/recurs incident si apel/recurs, provocat; 
d) presedintele sau persoana desemnata de acesta, dupa implinirea termenului de apel sau recurs pentru toate partile, precum si a termenelor prevazute pentru depunerea intampinarii si raspunsului la aceasta, ia masuri pentru inaintarea la instanta de apel/recurs a dosarului impreuna cu apelurile facute, intampinarea, raspunsul la intampinare, apelurile sau recursurile incidente sau provocate si dovezile de comunicare a acestor acte; 
e) dupa sosirea dovezilor de comunicare a tuturor actelor si dupa implinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate partile, grefierul arhivar va inainta dosarul la instanta de apel ori de recurs, cu adresa semnata de presedintele instantei sau de judecatorul desemnat, in care se vor consemna: numarul dosarului, numarul si data hotararii atacate, numele si prenumele partilor care au declarat apel sau recurs, numarul copiilor de pe cererea de apel ori recurs, mentiunea daca apelul sau recursul a fost timbrat, caz in care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar ce au fost achitate, mentiunea daca s-a depus intampinare si raspuns la aceasta, daca a fost promovat apel si recurs incident sau provocat. 
Art. 1143. - Toate comunicarile care trebuie efectuate catre partile din dosare dupa primirea cererii de apel sau recurs se intocmesc, pe baza dispozitiilor date de presedintele instantei sau de persoana desemnata de acesta, de catre unul sau mai multi grefieri desemnati de presedintele instantei. In acest scop, la sfarsitul programului de lucru cu publicul, grefierul arhivar preia de la presedintele instantei sau de la persoana desemnata de acesta dosarele formate ca urmare a depunerii cererilor de apel sau recurs pe care le predau grefierilor desemnati in vederea intocmirii adreselor de comunicare. Corespondenta intocmita se preda in vederea expedierii la arhiva unde va ramane pana la primirea raspunsului sau expirarea termenelor prevazute de lege. Grefierul desemnat urmareste termenele prevazute de lege pentru efectuarea modificarilor sau completarilor la cererile de apel sau recurs, precum si pentru depunerea intampinarii si a raspunsului la aceasta. 
Art. 1144. - Dovezile de comunicare primite la registratura se transmit grefierului desemnat, care le ataseaza la dosar si le prezinta, de indata, impreuna cu dosarul, presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta. 
Art. 1145. - Dispozitiile sectiunii a V-a din prezentul capitol se aplica in mod corespunzator, in masura in care nu contravin dispozitiilor Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau celor cuprinse in prezenta sectiune. 

SECTIUNEAa V
2-a Dispozitii referitoare la inregistrarea si judecarea cererilor de contestatie in anulare si de revizuire in procesele incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare 
Art. 1146. -
(1) Dosarele avand ca obiect contestatiile in anulare sau revizuire introduse dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, in vederea repartizarii pe complete, in aceeasi zi. Dispozitiile art. 93 alin. (1) si (21) se aplica in mod corespunzator
(2) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea procedurilor premergatoare fixarii primului termen de judecata, la data fixata pentru verificarea cererii. 
Art. 1147. - In situatia in care hotararea impotriva careia se indreapta calea extraordinara de atac a fost pronuntata in prima instanta, se aplica corespunzator dispozitiile sectiunii a II1-a si sectiunii a IV1-a din prezentul capitol, in masura in care aceste dispozitii nu contravin prevederilor Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 1148. -
(1) In situatia in care hotararea impotriva careia se indreapta calea extraordinara de atac a fost pronuntata de instanta de apel sau de recurs, presedintele completului caruia i-a fost repartizata cererea realizeaza procedura scrisa in conformitate cu dispozitiile art. 1142-1145, care se aplica in mod corespunzator, in masura in care aceste dispozitii nu contravin prevederilor Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Dispozitiile art. 1032 se aplica in mod corespunzator
(3) Ulterior realizarii procedurii scrise, presedintele completului stabileste primul termen de judecata. Dispozitiile art. 1035 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.”


Art. II. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. III.
- Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

p. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Andrea Schmidt-Haineala 
Bucuresti, 18 iulie 2012.
Nr. 637.