Noutati


CEDO - HOT─éR├éREA din 31 mai 2012 ├«n Cauza Jarnea ┼či al┼úii ├«mpotriva Rom├óniei

Publicat la 09-08-12


PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl─â ┼čapte cereri (nr. 36.268/02, 25.416/04, 25.500/04, 43.454/06, 24.717/07, 16.297/08 ┼či 17.068/08) ├«ndreptate

împotriva României, prin care resortisanţi români (reclamanţii) au sesizat Curtea,

├«n temeiul art. 34 din Conven┼úia pentru ap─ârarea drepturilor omului ┼či a libert─â┼úilor fundamentale (Conven┼úia).

├Än cererile nr. 36.268/02 ┼či 17.068/08, reclaman┼úii au ┼či cet─â┼úenie american─â ┼či, respectiv, elve┼úian─â.

2. ├Än Cererea nr. 24.717/07, reclamantul a decedat ├«n 2011. Mo┼čtenitorii s─âi, Liliana Dorogan ┼či Iosif Gheorghe, au continuat procedura.

3. Reclamanţii au fost reprezentaţi conform informaţiilor din tabelul anexat. Guvernul român (Guvernul)

este reprezentat de agentul guvernamental Irina Cambrea.

4. Cererile au fost comunicate Guvernului la 25 ianuarie 2010, cu excepţia Cererii nr. 25.500/04,

care a fost comunicat─â la 1 septembrie 2008.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei

5. Reclaman┼úii sunt resortisan┼úi rom├óni. To┼úi reclaman┼úii au ├«n proprietate imobile ocupate de chiria┼či

în temeiul unor contracte de închiriere încheiate cu statul. După căderea regimului comunist dreptul

de proprietate al reclamanţilor a fost confirmat de instanţe. Prin urmare, reclamanţii au încercat,

├«ns─â f─âr─â succes, s─â ├«i evacueze pe chiria┼či sau s─â ├«ncaseze chiria datorat─â. Hot─âr├órile judec─âtore┼čti

relevante sunt indicate în tabelul anexat.

ÎN DREPT

I. Conexarea cererilor

6. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră necesară conexarea acestora.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie

7. Reclamanţii s-au plâns că restrângerea dreptului de folosinţă a proprietăţii acestora încalcă dreptul

la respectarea proprietăţii, conform dispoziţiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, redactat

dup─â cum urmeaz─â:

"Orice persoan─â fizic─â sau juridic─â are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit

de proprietatea sa dec├ót pentru cauz─â de utilitate public─â ┼či ├«n condi┼úiile prev─âzute de lege ┼či de

principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră

necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura

plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor."

A. Cu privire la admisibilitate

8. Curtea constat─â c─â acest cap─ât de cerere nu este ├«n mod v─âdit nefondat ├«n sensul art. 35 ┬ž 3 lit. a)

din Convenţie. De asemenea, subliniază că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate.

Prin urmare, este necesar s─â fie declarat admisibil.

B. Cu privire la fond

9. Guvernul a recunoscut faptul c─â refuzul instan┼úelor interne de a admite ac┼úiunea ├«n evacuarea chiria┼čilor

a constituit o ingerinţă în dreptul reclamanţilor de folosinţă a proprietăţii lor, ceea ce echivala cu

reglementarea folosinţei bunurilor. Instanţele au considerat că ingerinţa era prevăzută de lege, urmărea

un scop legitim de interes general ┼či nu era dispropor┼úionat─â fa┼ú─â de scopul respectiv.

10. Guvernul a eviden┼úiat diferen┼úele dintre prezenta cauz─â ┼či Hutten-Czapska ├«mpotriva Poloniei [(MC)

nr. 35.014/97, CEDO 2006-VIII], explicând următoarele: prelungirea legală a contractelor de închiriere

în litigiu a fost limitată la 5 ani; proprietarii avuseseră libertatea de a negocia valoarea chiriei

cu chiria┼čii, ├«n anumite condi┼úii; iar costul ├«ntre┼úinerii imobilului, conform Legii locuin┼úei

nr. 114/1996, se ├«mp─âr┼úea ├«ntre proprietari ┼či chiria┼či, ace┼čtia din urm─â av├ónd obliga┼úia de a

acoperi costul reparaţiilor în cazul în care imobilul era avariat în urma folosirii lui necorespunzătoare.

11. Făcând trimitere la Robitu împotriva României (nr. 33.352/96, decizia Comisiei din 20 mai 1998, nepublicată),

Guvernul a considerat c─â prelungirea legal─â a contractelor de ├«nchiriere - prev─âzut─â ├«n ordonan┼ú─â ┼či

menţionată în prezenta cauză de către instanţele interne sesizate cu soluţionarea acţiunilor pentru

evacuarea chiria┼čilor - urm─ârea un scop legitim de interes general, ┼či anume ap─ârarea intereselor chiria┼čilor

într-un context al insuficienţei locuinţelor cu chirii ieftine. Această prelungire legală, în opinia Guvernului,

constituia un just echilibru ├«ntre interesul general al comunit─â┼úii ┼či cerin┼úele ap─âr─ârii drepturilor

fundamentale ale persoanelor.

12. Reclaman┼úii au sus┼úinut faptul c─â reglement─ârile interne privind raporturile dintre proprietari ┼či

chiria┼či, ├«mpreun─â cu hot─âr├órile instan┼úelor interne pronun┼úate ├«n acest temei, au ├«nc─âlcat drepturile

lor de proprietate.

13. Curtea a subliniat în repetate rânduri că art. 1 din Protocolul nr. 1 conţine 3 norme distincte:

prima norm─â, prev─âzut─â ├«n prima tez─â a primului paragraf, este de natur─â general─â ┼či enun┼ú─â principiul

respect─ârii bunurilor; a doua norm─â, inclus─â ├«n a doua tez─â a primului paragraf, reglementeaz─â privarea de proprietate ┼či o supune anumitor condi┼úii; a treia norm─â, men┼úionat─â ├«n al doilea paragraf, recunoa┼čte c─â statele contractante au dreptul, printre altele, de a reglementa folosin┼úa bunurilor conform interesului general. Aceste norme nu sunt totu┼či f─âr─â leg─âtur─â ├«ntre ele. A doua ┼či a treia norm─â privesc cazurile speciale de ingerin┼ú─â ├«n dreptul la respectarea bunurilor ┼či ar trebui interpretate a┼čadar prin prisma principiului formulat ├«n prima norm─â [a se vedea, printre altele, James ┼či al┼úii ├«mpotriva Regatului Unit; 21 februarie 1986, pct. 37, seria A nr. 98, care reitereaz─â par┼úial principiile stabilite de Curte ├«n Hot─âr├órea Sporrong ┼či Lonnroth ├«mpotriva Suediei, 23 septembrie 1982, pct. 61, seria A nr. 52; a se vedea, de asemenea, Cauza Broniowski ├«mpotriva Poloniei (MC) nr. 31.443/96, pct. 134, CEDO 2004-V, ┼či Hutten-Czapska, citat─â anterior, pct. 157].

14. Curtea a hot─âr├ót anterior c─â Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 40/1999 reglementeaz─â folosin┼úa bunurilor, ceea ce intr─â sub inciden┼úa art. 1 ┬ž 2 din Protocolul nr. 1 (Radovici ┼či St─ânescu ├«mpotriva Rom├óniei, citat─â anterior, pct. 74).

15. Curtea subliniaz─â c─â a mai examinat anterior pl├óngeri similare ┼či a constatat ├«nc─âlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven┼úie (a se vedea Radovici ┼či St─ânescu ├«mpotriva Rom├óniei, citat─â anterior, Burzo ├«mpotriva Rom├óniei, nr. 75.240/01, 4 martie 2008, Popescu ┼či Toader ├«mpotriva Rom├óniei, nr. 27.086/02, 8 martie 2007, Arsenovici ├«mpotriva Rom├óniei, nr. 77.210/01, 7 februarie 2008). Curtea nu constat─â circumstan┼úe deosebite ├«n cazul de fa┼ú─â care s─â necesite abaterea de la jurispruden┼úa consacrat─â. Reclaman┼úii ├«n cererile de fa┼ú─â au fost obliga┼úi, de asemenea, s─â suporte restr├óngerea dreptului lor la folosin┼úa bunurilor ca urmare a legisla┼úiei defectuoase ┼či a lacunelor normative existente ├«n Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 40/1999 privind protec┼úia chiria┼čilor ┼či stabilirea chiriei pentru spa┼úiile cu destina┼úia de locuin┼úe.

16. În consecinţă, a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie ca urmare a ingerinţei în dreptul reclamanţilor la respectarea bunurilor lor.

III. Cu privire la celelalte pretinse încălcări ale Convenţiei

17. Invoc├ónd art. 6 ┼či 14 din Conven┼úie ┼či art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven┼úie, reclaman┼úii s-au pl├óns de solu┼úia, durata ┼či lipsa de impar┼úialitate a ac┼úiunilor civile ├«n care au fost implica┼úi, precum ┼či de faptul c─â au suferit o discriminare.

18. Dup─â examinarea argumentelor reclaman┼úilor ├«n lumina tuturor elementelor de care dispune ┼či ├«n m─âsura ├«n care este competent─â s─â se pronun┼úe cu privire la aspectele invocate, Curtea constat─â c─â acestea nu indic─â nicio aparent─â ├«nc─âlcare a drepturilor ┼či libert─â┼úilor prev─âzute ├«n Conven┼úie.

19. Rezult─â c─â aceste capete de cerere sunt ├«n mod v─âdit nefondate ┼či trebuie respinse ├«n conformitate cu art. 35 ┬ž 3 ┼či 4 din Conven┼úie.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie

20. Art. 41 din Convenţie prevede:

"Dac─â Curtea declar─â c─â a avut loc o ├«nc─âlcare a conven┼úiei sau a protocoalelor sale ┼či dac─â dreptul intern al ├«naltei p─âr┼úi contractante nu permite dec├ót o ├«nl─âturare incomplet─â a consecin┼úelor acestei ├«nc─âlc─âri, Curtea acord─â p─âr┼úii lezate, dac─â este cazul, o repara┼úie echitabil─â."

A. Prejudiciul

21. Reclaman┼úii au formulat urm─âtoarele preten┼úii cu titlu de prejudiciu material ┼či moral:


Cererea nr.

Prejudiciu material

(EUR)

Prejudiciu moral

(EUR)

1.

36.268/02

302,000

350,000

2.

25.416/04

59,000

5,000

3.

25.500/04

19,366

15,000

4.

43.454/06

156,640

Fără pretenţii

5.

24.717/07

48,000

25,000

6.

16.297/08

307,028

Fără pretenţii

7.

17.068/08

29,100

Constatarea încălcării

22. Guvernul a contestat aceste pretenţii.

23. Curtea a constatat ├«nc─âlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven┼úie cu privire la imposibilitatea reclaman┼úilor de a ├«ncasa chirie timp de mai mul┼úi ani ca urmare a legisla┼úiei defectuoase ┼či a lacunelor normative existente ├«n legisla┼úia relevant─â ├«n materie. O repara┼úie pentru ├«nc─âlcarea dreptului la respectarea bunurilor ar fi, ├«n consecin┼ú─â, legat─â ├«n mod direct de ├«nc─âlcarea constatat─â de Curte supra, pct. 16. Curtea observ─â ├«ns─â c─â elementele dosarelor din prezenta cauz─â nu ├«i permit s─â fac─â o evaluare exact─â a prejudiciului material suferit efectiv de c─âtre reclaman┼úi (Cleja ┼či Mihalcea ├«mpotriva Rom├óniei, nr. 77.217/01, 8 februarie 2007, pct. 70).

De asemenea, Curtea recunoa┼čte faptul c─â reclaman┼úii au suferit un prejudiciu moral ca urmare a ├«nc─âlc─ârii dreptului lor la respectarea bunurilor.

24. ├Än aceste circumstan┼úe, ┼úin├ónd seama de toate probele de care dispune ┼či pronun┼ú├óndu-se ├«n echitate, ├«n conformitate cu art. 41 din Conven┼úie, Curtea acord─â fiec─âruia dintre reclaman┼úii din cererile sus-men┼úionate c├óte 5.000 EUR cu titlu de prejudiciu material ┼či moral.

B. Cheltuieli de judecat─â

25. Unii reclaman┼úi au formulat preten┼úii privind cheltuielile de judecat─â ┼či au ata┼čat documente ├«n acest sens.

26. Av├ónd ├«n vedere documentele de care dispune, precum ┼či jurispruden┼úa sa, Curtea consider─â c─â nu este necesar s─â acorde vreo sum─â ├«n acest sens reclaman┼úilor care nu au formulat asemenea preten┼úii. Mai mult, preten┼úiile formulate de reclaman┼úi f─âr─â s─â fie justificate de documente relevante trebuie respinse. ├Än final, Curtea consider─â c─â este rezonabil s─â se acorde urm─âtoarele sume, care s─â acopere toate tipurile de cheltuieli, astfel:


Cererea nr.

Sumele solicitate

Sumele justificate cu documente

Suma acordat─â

1.

36.268/02

1.200 RON ┼či 200 USD (1.500 EUR)

1.200 RON ┼či 200 USD

1.500 EUR

2.

25.416/04

1.000 EUR

1.000 EUR

1 000 EUR

3.

25.500/04

750 EUR

350 EUR

350 EUR

4.

43.454/06

2.874 EUR

2.270 EUR

2.200 EUR

5.

24.717/07

2.400 EUR

1.000 EUR

1.000 EUR

6.

16.297/08

1.447 EUR

1.447 EUR

1.500 EUR

7.

17.068/08

Fără pretenţii

n/a

n/a

C. Dobânzi moratorii

27. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

1. decide s─â conexeze cererile;

2. declar─â cererea admisibil─â ├«n ceea ce prive┼čte cap─âtul de cerere ├«ntemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven┼úie ┼či inadmisibil─â pentru celelalte capete de cerere;

3. hot─âr─â┼čte c─â a fost ├«nc─âlcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven┼úie;

4. hot─âr─â┼čte:

a) c─â statul p├ór├ót trebuie s─â pl─âteasc─â reclamantului, ├«n termen de 3 luni, urm─âtoarele sume, care trebuie convertite ├«n lei rom├óne┼čti la rata de schimb aplicabil─â la data pl─â┼úii, plus orice sum─â ce poate fi datorat─â cu titlu de impozit:

(i)în Cererea nr. 36.268/02:

5.000 EUR (cinci mii de euro) cu titlu de prejudiciu material ┼či moral; ┼či 1.500 EUR (o mie cinci sute de euro) cu titlu de cheltuieli de judecat─â;

(ii)în Cererea nr. 25.416/04:

5.000 EUR (cinci mii de euro) cu titlu de prejudiciu material ┼či moral; ┼či 1.000 EUR (o mie de euro) cu titlu de cheltuieli de judecat─â;

(iii)în Cererea nr. 25.500/04:

5.000 EUR (cinci mii de euro) cu titlu de prejudiciu material ┼či moral; ┼či 350 EUR (trei sute cincizeci de euro) cu titlu de cheltuieli de judecat─â;

(iv)în Cererea nr. 43.454/06:

5.000 EUR (cinci mii de euro) cu titlu de prejudiciu material ┼či moral; ┼či 2.200 EUR (dou─â mii dou─â sute de euro) cu titlu de cheltuieli de judecat─â;

(v)în Cererea nr. 24.717/07:

5.000 EUR (cinci mii de euro) cu titlu de prejudiciu material ┼či moral; ┼či 1.000 EUR (o mie de euro) cu titlu de cheltuieli de judecat─â;

(vi)în Cererea nr. 16.297/08:

5.000 EUR (cinci mii de euro) cu titlu de prejudiciu material ┼či moral; ┼či 1.500 EUR (o mie cinci sute de euro) cu titlu de cheltuieli de judecat─â";

(vii)în Cererea nr. 17.068/08:

5.000 EUR (cinci mii de euro) cu titlu de prejudiciu material ┼či moral;

b) c─â, de la expirarea termenului men┼úionat ┼či p├ón─â la efectuarea pl─â┼úii, aceste sume trebuie majorate cu o dob├ónd─â simpl─â, la o rat─â egal─â cu rata dob├ónzii facilit─â┼úii de ├«mprumut marginal practicat─â de Banca Central─â European─â, aplicabil─â pe parcursul acestei perioade ┼či majorat─â cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de acordare a unei repara┼úii echitabile pentru celelalte capete de cerere formulate de reclaman┼úi. Redactat─â ├«n limba englez─â, apoi comunicat─â ├«n scris, la 31 mai 2012, ├«n temeiul art. 77 ┬ž 2 ┼či 3 din Regulamentul Cur┼úii.

-****-

Egbert Myjer,

pre┼čedinte

Marialena Tsirli,

grefier adjunct

ANEX─é:


Nr. cauzei ┼či data introducerii

Reclaman┼úi ┼či reprezentant

Hotărârea definitivă privind respingerea acţiunilor pentru evacuarea reclamanţilor

1.

36.268/02 introdus─â la 02/08/2002

Ioan Jarnea

Virginia Jarnea

Vasile Jarnea

Hot─âr├órea definitiv─â din 6 februarie 2002 a Cur┼úii de Apel Bucure┼čti

2.

25.416/04 introdus─â la 01/04/2004

Ecaterina Fârtăţescu, reprezentată de Ana Tănasie, avocat

Hot─âr├órea definitiv─â din 22 octombrie 2003 a Cur┼úii de Apel Bucure┼čti

3.

25.500/04 introdus─â la 01/04/04

Magdalena Veronica Tara, reprezentat─â de Gheorghe Tara

Hot─âr├órea definitiv─â din 3 octombrie 2003 a Tribunalului Bucure┼čti

4.

43.454/06 introdus─â la 19/10/2006

Ladislau ┼či Iosif Orgonas, reprezentat─â de Anica Kosa, avocat

Hot─âr├órea definitiv─â din 20 aprilie 2006 a Cur┼úii de Apel Timi┼čoara privind apartamentul nr. 6

Hot─âr├órea definitiv─â din 25 aprilie 2006 a Cur┼úii de Apel Timi┼čoara privind apartamentul nr. 3

5.

24.717/07 introdus─â la 25/05/2007

Grigore Iosif (decedat în 2011)

Liliana Dorogan ┼či Iosif Gheorghe, mo┼čtenitorii s─âi, reprezenta┼úi de Carmen Tete┼čanu, avocat

Hot─âr├órea definitiv─â din 3 octombrie 2003 a Cur┼úii de Apel Bucure┼čti

Hot─âr├órea definitiv─â din 28 noiembrie 2006 a Cur┼úii de Apel Bucure┼čti

6.

16.297/08 introdus─â la 28/03/2008

Cristian Dr─âgoi

Hot─âr├órea definitiv─â din 27 aprilie 2007 a Cur┼úii de Apel Bucure┼čti, care condi┼úiona evacuarea chiria┼čilor de acordarea de c─âtre prim─ârie a unui apartament echivalent. Prim─âria nu a acordat niciun apartament echivalent.

7.

17.068/08 introdus─â la 31/03/2008

Constantin Grigoriu, reprezentat de Constantin Cernat

Hot─âr├órea definitiv─â din 9 noiembrie 2007 a Cur┼úii de Apel Bucure┼čti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 556 din data de 7 august 2012