Noutati


Legea nr. 61/ 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

Publicat la 23-04-12

1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 9 semodifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Daca modificarea a fost dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau prin orice alt inscris prevazut de lege, aceasta se comunica, din oficiu, in termenul prevazut la alin. (1).”
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins: „2^1. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: «(3) Inscrierea in actele de stare civila, pe baza documentelor prevazute la alin. (1), a mentiunilor referitoare la modificarea intervenita in statutul civil se poate face si la cererea persoanei interesate.»”
3. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 18 semodifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Ofiterul de stare civila are obligatia de a refuza motivat, comunicand in scris declarantului, inregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri sau interesele copilului, dupa caz.”
4. La articolul I punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

Art. 23. -
(1) Intocmirea actului de nastere, in cazul copilului parasit de mama in unitati sanitare, se face imediat dupa implinirea termenului de 30 de zile de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al unitatii sanitare
(2) Daca identitatea mamei nu a fost stabilita in termenul prevazut la alin. (1), serviciul public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, are obligatia sa solicite, in termen de 48 de ore, primarului competent sa intocmeasca actul de nastere dispozitia privind stabilirea numelui si prenumelui copilului si sa faca declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. Dispozitia privind stabilirea numelui si prenumelui copilului se emite de catre primar in termen de 5 zile de la data solicitarii.”
5. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins: „6^1. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: «

Art. 27. -
(1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul ori resedinta unul dintre viitorii soti sau, dupa caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unitatii administrativ-teritoriale respective.»”
6. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 27 semodifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, cu aprobarea primarului.”
7. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 28 semodifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Pentru motive temeinice, daca unul dintre viitorii soti se afla in imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, declaratia de casatorie se poate face si in afara sediului acestuia/acesteia, in fata ofiterului starii civile.”
8. La articolul I, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu urmatorul cuprins: „17^1. La articolul 39, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins: «(4) Structura de stare civila din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla ultimul domiciliu al defunctului are obligatia de a comunica, in scris, camerei notarilor publici in a carei raza administrativa se afla lista actualizata a actelor de deces intocmite. Lista se transmite lunar si va cuprinde in mod obligatoriu numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului
(5) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei acreditate in strainatate comunica lista prevazuta la alin. (4) Ministerului Afacerilor Externe, care o transmite Camerei Notarilor Publici Bucuresti.»”
9. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Numele sau prenumele formate din doua sau mai multe cuvinte se scriu cu cratima.”
10. La articolul I punctul 28, alineatul (3) al articolului 69 se abroga. Articolul III se abroga. 
12. Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ 

Art. V. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.” Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN 

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA 
Bucuresti, 10 aprilie 2012.
Nr. 61.